Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO), informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeczenicy (77-304) przy ul. Człuchowskiej 11.
Inspektor Ochrony Danych
W sprawach związanych z danymi osobowymi ustanowiono kontakt się z Inspektorem ochrony danych – Łukasz Kalman, poprzez korespondencję przesłaną elektronicznie na adres e-mail: iod@zeto.koszalin.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
1. Cele i podstawy przetwarzania
Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody w celu:
a) zawarcia i wykonania łączącej nas umowy przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1b RODO),
b) wykonania ciążących na administratorze danych obowiązków prawnych, np.:
- wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
- udzielanie odpowiedzi na Państwa pytania,
-realizacji zadań statutowych spółki, wykonywanych na podstawie Ustawy z dnia 07-06-2001 o zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. 2001 poz. 747),
Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:
- przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawiania faktur lub innych dokumentów stanowiących podstawę rozliczeń miedzy nami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO),
- przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO),
c) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z zawartej przez nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO),
d) w pozostałych przypadkach wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, na podstawie art. 6 ust.1 lit a RODO; w przypadku tym istnieje możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
2. Okres przetwarzania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okresy wynikające z przepisów prawa regulujące niezbędne okresy przetwarzania, wskazane w Instrukcji kancelaryjnej.
3. Odbiorcy danych
Do Pani/Pana danych osobowych mogą też mieć dostęp podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz innym podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do realizacji zwartych umów. Dane mogą być powierzone celem przetwarzania przez podmioty wspierające funkcjonowanie spółki, np. firma serwisująca oprogramowanie i infrastrukturę IT, firma hostingująca strony internetowe, wyłącznie podstawie stosownej umowy powierzenia przetwarzania. Administrator nie przekazuje danych osobowych przetwarzanych w swoich zbiorach do państw trzecich, ani żadnych organizacji międzynarodowych.
4. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
a) w każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; Administrator danych osobowych przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach wskazanych w pkt 1, chyba, że w stosunku do tych danych istnieją prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
b) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
c) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
d) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, jeśli nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, w tym przetwarzania po wycofaniu udzielonej zgody,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych (Warszawa, ul. Stawki 2).
5. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania stanowi przepis prawa. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jeśli jest niezbędne do zawarcia umowy lub przetwarzania na podstawie udzielonej zgody. Nie podanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji umowy lub celu wskazanego w treści zgody.
6. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W procesie przetwarzania danych osobowych Administrator danych osobowych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o dane przekazane do przetwarzania.

ZGŁOŚ AWARIĘ tel. 530 621 663

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Wrzesień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny