Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Inwestycje finansowane WFOŚiGW

www.wfos.gdansk.pl

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy Spółka z o.o. informuje, iż w roku 2022 przy współfinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zostało zrealizowane zadanie :

 

  Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej oraz budowa rowu melioracyjnego odprowadzającego ścieki oczyszczone z gminnej oczyszczalni do         

     zbiornika

Koszt kwalifikowany zadania                              124 552,84 zł

Pożyczka  z WFOŚiGW w Gdańsku                     99 640,00  zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.wfos.gdansk.pl

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy Spółka z o.o. informuje, iż w roku 2019 przy współfinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zostało zrealizowane zadanie :

 

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Białobórska w Rzeczenicy

Wartość zadania                                  329 660,00 zł

Pożyczka  z WFOŚiGW w Gdańsku      263 720,00 zł

Inwestycja stanowiąca przedmiot wniosku nr RI-19/2018 pn.” Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Białobórska w Rzeczenicy" polegała na wykonaniu nowego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie liniowym odpowiadającym wykonaniu kanału sanitarnego dn 200 o długości 466 mb oraz posadowieniu studni betonowych dn 1000 w ilości 13 szt.

Zrealizowana inwestycja przyczyniła się do skutecznej poprawy gospodarki eksploatacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej w przedmiotowym rejonie. Zwiększyła szczelność kolektorów, przez co zmniejszyło się zjawisko infiltracji wód gruntowych do sieci oraz na oczyszczalnię ścieków. Powyższe warunkuje zmniejszenie obciążenia hydraulicznego obiektu oczyszczalni jak również zmniejszenie awaryjności pomp sieciowych na obiektach przepompowni ścieków związanych bezpośrednio z problematycznym odcinkiem kanalizacji.

Zjawiskiem stanowiącym aktualnie skutek realizacji inwestycji sprzyjający procesom ochrony środowiska jest całkowite wyeliminowanie nieszczelności kanalizacji w tym zapobieganie dostawaniu się ścieków do gruntu i środowiska naturalnego.

 

www.wfos.gdansk.pl

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy Spółka z o.o. informuje, iż w roku 2018 przy współfinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zostało zrealizowane zadanie :

 

Automatyka i monitoring oczyszczalni ścieków w miejscowości Pieniężnica i przepompowni ścieków na terenie Gminy Rzeczenica

Wartość zadania                                  264 498,00 zł

Pożyczka  z WFOŚiGW w Gdańsku      190 000,00 zł

Zadanie wiązało się z wykonaniem automatyki i monitoringu na przepompowniach ścieków w gm. Rzeczenica oraz Oczyszczalni ścieków w m. Pieniężnica. Wykonanie niezbędnej automatyki zawiadującej pracą urządzeń i instalacji technologicznych oraz elektrycznych na powyższych obiektach umożliwia zapewnienie i utrzymanie pełnej kontroli nad przebiegiem i utrzymaniem ciągłości procesów związanych z funkcjonowaniem gospodarki ściekowej związanej z przedmiotowym układem pompowni. 

 

www.wfosigw.gda.pl  

 

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka   z o.o. w Rzeczenicy,informuje ,iż w roku 2015 przy współfinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zostały zrealizowane zadanie :

 

Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w m.Jeziernik

Wartość zadania                                  189 150,00 zł

Pożyczka  z WFOŚiGW w Gdańsku      91 350,00 zł

Zadanie inwestycyjne wiązało się z wprowadzeniem zmian technologicznych warunkujących uzyskanie parametrów jakościowych wody odpowiadającym wskaźnikom określonym w:

→Rozporządzenie M.Z.z dnia 29 marca 2007 r Dz.U.R.P. Nr 61 poz.417 w sprawie jakim powinna odpowiadać woda dopicia i na potrzeby gospodarcze

→Rozporządzenie M.Z z dnia 20 kwietnia 2010r Dz.U.Nr.72 poz.466 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Realizacja przedmiotowego zadania  wiązała się z koniecznością modernizacji istniejącego ujęcia wody podziemnej wraz równoległym wprowadzeniem linii uzdatniania wody.W ramach inwestycji uporządkowana została gospodarka ściekowa związana z zagospodarowaniem wód popłucznych powstających w wyniku zachodzącego procesu technologicznego.                             www.wfosigw.gda.pl               

 

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Rzeczenicy informuje, iż w roku 2015 przy współfinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Gdańsku zrealizowały  zadanie:

 

Budowa stacji podnoszenia ciśnienia -pompowni sieciowej w m.Olszanowo

Wartość zadania                                   36 468,00 zł

Pożyczka z WFOŚiGW w Gdańsku      10 000,00 zł

Zadanie wiązało się z modernizacją stacji uzdatniania wody pod kątem rozbudowy pompowni sieciowej o element pompowni drugiego stopnia zlokalizowanej na sieci wodociągowej.Spowodowało to zapewnienie  warunków ciśnieniowych w sieci umożliwiających ciągłość zasilania dla osad kolonijnych zlokalizowanych na końcówkach sieci a tym samym umożliwiło znaczące zmniejszenie parametrów ciśnieniowych obrębie  stacji.


 

www.wfosigw.gda.pl   

 

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka   z o.o. w Rzeczenicy,informuje ,iż w roku 2016 przy współfinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zostało zrealizowane zadanie :

 

Modernizacja systemu dostarczania wody dla mieszkańców wsi Pieniężnica i Brzezie .

Wartość zadania                                  136 380,00 zł

Pożyczka  z WFOŚiGW w Gdańsku      109 100,00 zł

Efekt modernizacyjny związany był z kwestiami dotyczącymi parametrów jakościowych ujmowanej i rozprowadzanej wody ,jest on również ściśle związany ze względami ekonomicznymi warunkującymi zasilanie jednej stacji dwóch miejscowości .Uzyskano lepsze warunki jakościowe wody jak również stabilność ciśnienia w sieci wodociągowej co ma wpływ na stan zaopatrzenia i dystrybucji wody wsród odbiorców.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WFOŚiGW - Monitoring

WFOŚiGW - Monitoring

WFOŚIGW w Gdańsku

WFOŚIGW w Gdańsku

ZAŁĄCZNIKI:

ZGŁOŚ AWARIĘ tel. 530 621 663

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Luty 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny